Navigace

Obsah

Informace o obci podle zákona č.106/1999 Sb.

Oficiální název obce

Vernířovice

 

Důvod a způsob založení

Obec Vernířovice byla založena podle ustanovení § 3 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

 

Organizační struktura

Zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo bylo zvoleno v řádných volbách 5.- 6.10. 2018 a jeho členy jsou:

 Bohumila Hojgrová, starostka

 Josef Potyka, místostarosta

 Marie Kantorková, člen ZO

 Patrik Klaban, člen ZO

 Ing. Petra Kotrašová, člen ZO

 Dana Purová, člen ZO

 Dušan Svozil, člen ZO

 

Výbory

Ostatní výbory a  komise nezbytné pro fungování obce, zřízené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

  • Finanční výbor

Předseda : Dana Purová

člen : Živa Mertová, Kateřina Aiglová

 

  • Kontrolní výbor

Předseda : Ing. Petra Kotrašová

člen : Ing. Běla Michálková, Jan Spáčil

 

  • Komise kulturní a sociální

Předseda : Kateřina Aiglová

člen : Dana Purová, Martina Matoušková

 

  • Komise životního prostředí

Předseda : Ing. Bořivoj Hojgr

člen : Jan Spáčil, Pavel Tihelka

 

Kronika

Kronikářka : Martina Matoušková

 

Místní knihovna

Vede: Martina Matoušková

Email: knihovna.vernirovice@seznam.cz

Otevírací doba: každý pátek  16:00 - 19:00

Ve stejný čas je v knihovně k dispozici také veřejný internet.

 

Kontaktní spojení

Adresa
Vernířovice 53
78815 Velké Losiny

Spojení
Tel.: 583 237 041 - obecní úřad

Tel.: 583 237 017 - kancelář starostky

Mob.: 607058715 - starostka           e-mail - starostka@obec-vernirovice.cz

Mob: 722935004 -  místostarosta    e-mail - mistostarosta@obec-vernirovice.cz

 


E-mail - podatelna@obec-vernirovice.cz

Webové stránky - www.obec-vernirovice.cz

Úřední hodiny

  PRACOVNÍ DOBA  
PO   9:00 - 15:00  
ÚT              -  
ST 11:00 - 17:00  
ČT   7:00 - 13:00 NEÚŘEDNÍ DEN
dle domluvy  
 

 

 

Starostka obce: Bohumila Hojgrová

Další informace o osobách, funkcích, zastupitelích najdete v sekci organizační struktura 

obce.

 

Platby

Obec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

 

Bezhotovostní platby

• Číslo účtu: 28221841/0100 

• bankovní spojení: Komerční banka Šumperk

 

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

• poplatky za odpad

• poplatky ze psů

• poplatky ze vstupného

• poplatky za rekreační pobyt

• poplatky z ubytovací kapacity

• a další dle platných OZV

 

IČO

60045493

 

DIČ

Obec není plátcem DPH.

 

Žádosti o informace

Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se podávají 

• písemně

• osobně

• e-mailem

• elektronickým podáním

• telefonicky

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím :

Lhůty:

• odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1) – 7 dnů

• výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5) – 10 dnů

• informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 3, písm. b)- 3 dny

• poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) – 15 dnů

• prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) – 10 dnů

• rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) – 15 dnů

• upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm.a) – 30 dnů

• lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) – 15 dnů

• odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) – 15 dnů

 

Termíny:

• poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001

• poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1.1.2002

• postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Kdo může o informaci požádat:

• každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

 

Kdo informaci poskytne:

• Kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

 

Kdy informaci neposkytne:

• je-li požadována informace označena za utajovanou skutečnost

• jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost,rasový původ,náboženské zaměření,členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)

• pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství

• jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení

• pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

 

Jak se o informaci žádá: 

• ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí  telekomunikačního zařízení

• písemně, není-li např. na ústně podanou žádost inforamec poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

 

Co musí písemná žádost obsahovat:

• musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci žádá a kdo ji činí

• neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

 

Jaký bude postup povinného orgánu:

• je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

• pokud informace nespadá do její působnosti, žádost se odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů

• pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů

 

Co když orgán žádosti nevyhoví:

• pokud povinný orgán, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

• jestliže bude povinný orgán nečinný ( nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

• proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 

Komu se odvolání posílá:

• odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

 

Kdo o odvolání rozhodne:

• o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostané působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)

• ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání, tím, kdo rozhodnutí vydal

• proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v sídle obecního úřadu nebo v záložce Úřední deska.

 

Nejdůležitější předpisy

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),

• zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, a to i jen z části),

• zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,v platném znění. Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

• Zákon č. 495/2004 Sb.,prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., a zákona č. 440/2004 Sb.

• Zákon č. 496/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém) podpisu, ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., a zákona č. 440/2004 Sb.

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

• Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích

• Zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech

• Zákon č 565/1990 Sb. O místních poplatcích

• Zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích

• Zákon č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním úřadu

• Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí povinný subjekt na své náklady. 

V souladu s ust. § 17 zákona se poskytování informací na základě žádosti provádí za úhradu, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

Seznam organizací

Obec Vernířovice není zřizovatelem žádné organizace.