Obec Vernířovice
Obec Vernířovice

Svazek obcí údolí Desné

byl založen zakladatelskou listinou dne 16.10.1997 za účelem zprovoznění povodní zničené železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín.

Je tvořen osmi obcemi – Hraběšice, Loučná nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Sobotín. Velké Losiny, Vikýřovice, Vernířovice. Povodeň značně ochromila železniční přepravu, z tohoto důvodu bylo Ministerstvem dopravy ČR rozhodnuto zrušit celou trať. S tím nesouhlasily okolní obce a z iniciativy starosty Obce Rapotín, založily sdružení Svazek obcí údolí Desné. Svazku se tak podařilo získat trať do svého majetku s  názvem „Železnice Desná“ (ŽD). O rekonstrukci a provoz tratě se  zasloužila Stavební obnova železnic (firma vybraná na základě výběrového řízení). Dne 30.4.1998 byl zprovozněn úsek Šumperk-Sobotín. Od  1.12.1998 dále pak úsek Petrov nad Desnou – Velké Losiny. Na úsek do  Koutů nad Desnou byla zavedena náhradní autobusová doprava. Celá trať byla zprovozněna od následujícího jízdního řádu 30.5.1999. Od roku 2002  se provozovatelem drážní dopravy stala společnost Connex Morava a.s., Ostrava – nyní Veolita Transport a.s., Ostrava, údržbu tratě spravuje firma SART-stavby a rekonstrukce a.s., Šumperk.

Svazek obcí údolí Desné má vypracovanou vlastní strategii rozvoje, v  jejímž rámci jsou stanoveny priority jimiž je zejména zabezpečení dopravní obslužnosti v údolí Desné, zkvalitnění sociálních podmínek v  regionu, plnění úkolů v oblasti školství, rozvoj cestovního ruchu a  získávání prostředků pro realizaci veřejných potřeb mikroregionu.

Představitelé obcí se pravidelně setkávají na zasedáních předsednictva a valné hromady, kde řeší problematiku spojenou s chodem železnice a mikroregionu a věnují se financování projektů z dotačních titulů. Významné jsou finanční prostředky získané ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje, které jsou využívány většinou na údržbu a opravu trati a realizaci investičních akcí souvisejících s železnicí. Svazek investuje nemalé prostředky na  budování nových železničních zastávek pro cestující, kterých má v  současné době 14 z toho 4 železniční stanice. V příštím roce plánuje realizaci další zastávky Velké Losiny-zámek. Svazek se soustavně snaží zvyšovat bezpečnost železničního i silničního provozu. Například k  dnešnímu dni jsou všechny přejezdy, kde Železnice Desná kříží silnice I. třídy ( což je v 6-ti případech), vybaveny moderním zabezpečovacím zařízením se závorami.

V neposlední řadě se SOÚD zaměřuje na zvýšení aktivit v cestovním ruchu. Úspěšně se podařilo zařadit údolí Desné do Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ), což má velký význam pro získávání finančních prostředků z EU. Na základě IPRÚ se budou realizovat projekty integrované soukromými i neziskovými subjekty.

Od 1.1.2008 založil Svazek obcí údolí Desné nový školský subjekt – školskou právnickou osobu s názvem „Základní škola a Mateřská škola údolí Desné“ sloučením všech školních i předškolních zařízení a jídelen v katastru obcí Rapotín, Sobotín, Vernířovice, Rejchartice, za účelem zvýšení kvality výuky. Současně tím řeší náhlý problém úbytku žáků, neefektivní využívání budov a vyšší úroveň pedagogické práce. Je to nová forma provozovatele základních škol a školských zařízení. Svazek je teprve druhý v naší republice, který tento systém uvádí do provozu. Tento projekt je zařazen jako pilotní projekt Olomouckého kraje a na  základě tohoto systému připravovuje měkké i tvrdé projekty na čerpání finančních prostředků z EU i jiných fondů.

Mikroregion údolí Desné je atraktivní svou přírodou, kulturně-historickými památkami i svou dopravní dostupností. Jednotlivé obce mikroregionu nabízejí zajímavé turistické cíle, dobře značené cyklotrasy, v zimě udržované běžecké stopy a řadu možností sjezdového lyžování i turistických tras. Za shlédnutí stojí Ruční papírna ve  Velkých Losinách z roku 1596, kde se stále vyrábí ruční papír, který je vyvážen také do zahraničí, zámek ve Velkých Losinách, proslulý čarodějnickými procesy, termální koupaliště ve Velkých Losinách, v  Sobotíně Mauzoleum rodiny Kleinů, v Rapotíně zemědělský skanzen U  Havlíčků. Podél Divoké Desné se dostaneme k přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně, jejíž horní nádrž je ve výšce 1348 m. Téměř v  každé obci najdeme kapličky, kostely, kříže a jiné zajímavosti. Rozloha mikroregionu činí 25 890,7 ha, tj. 19% rozlohy okresu Šumperk.

Svazek obcí údolí Desné má své sídlo na Obecním úřadě v Rapotíně, kontakt na  tel. č. 583 242 642, e-mail: svazek@rapotin.cz, Udoli-desne.cz