Obec Vernířovice
Obec Vernířovice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vernířovice

Obec Vernířovice byla založena podle ustanovení § 3 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím
řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Vernířovice 53
78815 Velké Losiny
Obecní úřad: 583 237 041
Místostarosta: 722 935 004
Referentka: 602 254 101
Starostka: 607 058 715
E-mail: starostka@obec-vernirovice.cz
E-mail: mistostarosta@obec-vernirovice.cz
E-mail: podatelna@obec-vernirovice.cz
WWW: www.obec-vernirovice.cz/
ID Datové schránky: wbpawwa
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Vernířovice 53
  78815 Velké Losiny
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Vernířovice 53
  78815 Velké Losiny
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí9:00 – 15:00
  středa11:00 – 17:00
  čtvrtek7:00 – 14:00Neúřední den
  pátekDle domluvy
 • 4.4 Telefonní čísla

  Obecní úřad: 583 237 041
  Místostarosta: 722 935 004
  Referentka: 602 254 101
  Starostka: 607 058 715
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna@obec-vernirovice.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: wbpawwa
28221841/0100 (Komerční banka, a.s.)
60045493
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace


Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se podávají
• písemně
• osobně
• e-mailem
• elektronickým podáním
• telefonicky


Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím :
Lhůty:
• odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1) – 7 dnů
• výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5) – 10 dnů

• informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 3,
písm. b) - 3 dny
• poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) – 15 dnů
• prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) – 10
dnů

• rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) – 15 dnů
• upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm.a) – 30 dnů

• lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal
rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) – 15 dnů
• odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) – 15 dnů


Termíny:
• poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)
- od 1.1.2001
• poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3)
– od 1.1.2002
• postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.


Kdo může o informaci požádat:
• Každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne:
• Kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Kdy informaci neposkytne:
• je-li požadována informace označena za utajovanou skutečnost

• Jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost,rasový
původ,náboženské zaměření,členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti,
zdraví, majetkových poměrech atd.)
• Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
• Jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
• Pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je
o informaci požádán


Jak se o informaci žádá:
• ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným
pomocí telekomunikačního zařízení
• písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li
informace z pohledu žadatele dostatečná
Co musí písemná žádost obsahovat:
• musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci žádá a kdo ji
činí

• neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
Jaký bude postup povinného orgánu:
• je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li
upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
• pokud informace nespadá do její působnosti, žádost se odloží a toto sdělí žadateli do
tří dnů
• pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci
nejpozději do 30 dnů


Co když orgán žádosti nevyhoví:
• pokud povinný orgán, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti
rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
• jestliže bude povinný orgán nečinný ( nepodá požadovanou informaci, ani nevydá
rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel • proti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od
jeho doručení


Komu se odvolání posílá:
• odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové
rozhodnutí měl vydat


Kdo o odvolání rozhodne:
• o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí
vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostané působnosti obce, rozhoduje
o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
• ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení
odvolání, tím, kdo rozhodnutí vydal
• proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh
na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí
  informací),
  • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož
  postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí
  informace, a to i jen z části),
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,v
  platném znění. Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování
  souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení
  povinností stanovených tímto zákonem.
  • Zákon č. 495/2004 Sb.,prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění.
  Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně
  některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb.,
  zákona č. 517/2002 Sb., a zákona č. 440/2004 Sb.
  • Zákon č. 496/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění.
  Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně
  některých dalších zákonů (zákon o elektronickém) podpisu, ve znění zákona č. 226/2002 Sb.,
  zákona č. 517/2002 Sb., a zákona č. 440/2004 Sb.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci
  výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických
  osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
  • Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
  • Zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
  • Zákon č 565/1990 Sb. O místních poplatcích
  • Zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
  • Zákon č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním úřadu
  • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

   

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Vernířovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Zveřejňování informací provádí povinný subjekt na své náklady.


  V souladu s ust. § 17 zákona se poskytování informací na základě žádosti provádí za úhradu,
  přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Obec Vernířovice poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Vernířovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 266,68 kB
Staženo: 226×
Vloženo: 7. 3. 2021

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,42 kB
Staženo: 250×
Vloženo: 7. 3. 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,45 kB
Staženo: 232×
Vloženo: 7. 3. 2021

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,06 kB
Staženo: 75×
Vloženo: 18. 5. 2023

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,46 kB
Staženo: 76×
Vloženo: 18. 5. 2023

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,32 kB
Staženo: 15×
Vloženo: 6. 5. 2024

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.